Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri

İvan Alekseyeviç Bunin (1870-1953) yaradıcılığının qaynar çağlarında Nobel mükafatına layiq görülməsinə baxmayaraq (1933), Rusiyada heç də öz layiqli qiymətini ala bilməmişdir. Bunin yaradıcılığ

Azәrbaycan ­ Yunesko: insan hüquqlarına әsaslanan tәrәfdaşlıq

 Vәsaitdә BMT­nin ixtisaslaşmış qurumu, dünyada elm, tәhsil, mәdәniyyәt vә insan hüquqlarının inkişafı istiqamәtindә әmәkdaşlığın әn böyük hökumәtlәrarası forumu olan YUNESKO­nun fәaliyyәti

H.Böll.Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda XX əsr dünya ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri,Nobel mükafatı laureatı Haynrix Böllün Azərbaycan oxucularına artıq tanış olan"O illərin çörəyi"povesti ilə yanaşı,alman dilindən tə

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat - 2011

Hesabatda Azərbaycan Respublikasında milli preventiv mexanizmin inkişafı,mandatı və mahiyyəti,habelə 2011-ci ildə həyata keçirilmiş tədbirlər,müvafiq təklif və tövsiyələr ehtiva olunmuşdur.